Tietosuoja

REKISTERINPITÄJÄN SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

 

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 30 mukainen rekisterinpitäjän seloste organisaation omaan käyttöön ja käsittelijän seloste käsittelytoimista koskien asianajotoimiston toimeksiannoista muodostuvaa rekisteriä.

 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

 

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy (Y-tunnus 1932396-9)
Yhteystiedot alla.

 

Käsittelyn tarkoitukset

 

Henkilötietoja käsitellään asianajotoimiston toimeksiantosopimusten hoitamisen edellyttämissä tilanteissa.

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

 

Rekisteröityjä ovat toimeksiantosopimuksen perusteella asianajotoimiston asiakkaina olevat ja olleet henkilöt.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ovat ne henkilötiedot, jotka on saatu asiak-kailta näiden suostumuksella toimeksiannon hoitamista varten. Tarpeellisia henkilötietoja toimeksiantojen hoitamisessa ovat asiakkaan nimi- ja yhteys-tiedot sekä tarvittaessa muut toimeksiannon hoitamisen edellyttämät tarpeelliset tiedot ja tunnistetiedot, kuten luonnollisen henkilön henkilötunnus tai oikeushenkilön Y-tunnus.

 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät ja henkilötietojen siirtäminen

 

Asianajotoimisto ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eikä rekisterissä olevia tietoja siirretä rekisterin ulkopuolelle. Tietoja vastaanottavat ainoastaan asianajotoimiston henkilökuntaan kuuluvat käsittelijät hoitaessaan toimeksiantosopimuksen mukaisia tehtäviä.

 

Tietojen poistamisen määräaika

 

Tietojen säilyttämisajan ja poistamisen osalta asianajotoimisto noudattaa voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton antaman Asiakirjojen säilyttämistä koskevan suosituksen B 10 määrittelemiä säilytysaikoja, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä tietoturvallisella tavalla.

 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

 

Tietoturvaa koskevissa kysymyksissä asianajotoimisto noudattaa Suomen Asianajajaliiton antamaa Tietoturvallisuusohjetta B 05.1 ja Tietoturvaopasta B 05.2.

Henkilötietoja säilytetään fyysisessä muodossa asianajotoimistossa lukituissa tiloissa ja niiden käsittelijöinä toimivat ainoastaan asianajotoimiston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Kun henkilötietojen säilyttämistilat eivät ole lukittuina, ne ovat asianajotoimiston henkilökuntaan kuuluvan käsittelijän välittömän valvonnan alaisuudessa.

 

Henkilötietojen käsittelijät

 

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy käyttää palveluidensa tuottamiseen henkilötiedon käsittelijöitä joiden kanssa on solmittu tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötiedon käsittelystä.

Henkilötiedon käsittelijöihin kuuluu yrityksen taloushallinnon osalta Oulun ti-litoimi Oy.
Yritys käyttää omien Internet-palveluidensa tuottamiseen Clementia Oy:n ja Elisa Oyj:n palveluita. Näiden osalta pääsy henkilötietoon on ainoastaan Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy:n henkilöstöllä.

Kaleva Media käsittelee verkkoanalytiikkaamme käyttötarkoituksena markkinoinnin mittaaminen ja tehostaminen.
Katso Kaleva Median tietosuojaseloste täältä: https://www.kalevamedia.fi/tietosuoja/tietosuojaseloste/
Katso Kaleva Median datan eettiset periaatteet täältä: https://www.kalevamedia.fi/tietosuoja/

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen käsittelyiden ryhmät

 

Henkilötietoja käsitellään asianajotoimiston toimeksiantosopimusten hoitamisen edellyttämissä tilanteissa. Käsittelyiden ryhmät vaihtelevan sen mukaan, millaisia toimenpiteitä toimeksiantojen hoitaminen edellyttää.

Toimeksiannon hoitamisen edellyttämiä henkilötietojen käsittelytoimia voivat olla esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentämi-nen, säilyttäminen, muokkaaminen, muuttaminen, käyttö, poistaminen ja tuhoaminen.