Joskus vahingonkorvausvastuu voi syntyä, vaikka vahinkoa ei olisi aiheutettu tahallaan tai edes tuottamuksella. Tällainen tuottamuksesta riippumaton ankara vastuu voi syntyä sekä sopimusperusteisesti että sopimuksenulkoisesti ja se voi syntyä erilaisissa tilanteissa erityislaeilla säännellyissä tilanteissa. Vaikka ankara vastuu voi syntyä ilman vahingonaiheuttajan tuottamusta, voi ankara vastuu käsittää vain tietyn tyyppiset vahinkotilanteet tai sisältää muita vastuunrajoituksia tai vastuusta vapautumisen perusteita.

Tavallisesti ankara vahingonkorvausvastuu on katsottu tarpeelliseksi tilanteissa, jotka sisältävät korkean vahinkoriskin tai toiminnalla voidaan aiheuttaa poikkeuksellisen suurta vahinkoa. Tällöin vahingon aiheuttaja joutuu vahingonkorvausvastuuseen, vaikkei aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai huolimattomuudesta. Ankaran vastuun muodostuminen on yleistä myös tilanteissa, joissa vahingonkärsijän on vaikea omalla toiminnallaan välttää vahingon syntymistä. Seuraavassa on esimerkkinä muutamia ankaran vastuun tilanteita:

  1. Esimerkkinä ankarasta vastuusta on ympäristövahinko. Ympäristövahinkolaki on ympäristövahinkoja käsittelevä yleislaki ja se perustuu ankaralle vastuulle. Tahallisuudesta tai tuottamuksesta riippumaton vastuu on sillä, jonka harjoittamasta toiminnasta aiheutuu ympäristövahinko. Vastuu ympäristövahingosta voi syntyä myös toiminnan harjoittajaa rinnastettavaan tahoon, kuten urakoitsijaan. Vastuullista tahoa selvitettäessä on huomioitava esimerkiksi harjoitetun toiminnan laatu ja se, kenen toiminnasta ympäristövahinko tosiasiallisesti aiheutuu.
  1. Toinen esimerkki ankarasta vastuusta löytyy kaivoslaista, jonka mukaan malminetsinnästä ja kullanhuuhdonnasta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen perustuu ankaralle vastuulle. Ankara vastuu koskee tällöin malminetsintäluvan haltijaa, etsintätyöstä vastaavaa ja kullanhuuhtojaa, jollei jonkin toimenpiteen osalta korvauksesta ole säädetty toisin.
  1. Esimerkki ankarasta vastuusta löytyy myös terveydenhoidosta, vaikka ankaraa vastuuta ei ole ulotettu koskemaan kaikkea terveydenhoidon toimintaa. Kuitenkin lääkevahingot korvataan ankaran vastuun perusteella lääkevahinkovakuutuksesta yleisten vakuutusehtojen mukaisesti ja osa potilasvahinkolain mukaisista vahingoista korvataan ankaran vastuun mukaisesti.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että oikeuskäytännöstä löytyy ratkaisuja, jossa vahingonkorvausvaatimus on korvattu tuottamuksesta riippumatta, vaikka ankaran vastuun perustavaa kirjallista lakia ei olisi ollut. Ankara vastuu voi muodostua, vaikka vastuun perustavaa erityissäännöstä ei olisikaan. Tällöin kyseessä on yleensä ollut esimerkiksi elinkeinotoiminnalla aiheutettu ilmeinen vahingonvaara tai vahingon aiheuttaneelle toiminnalle tyypillinen erityisen vaarallinen toiminnan osa.