HOITAMIAMME TOIMEKSIANTOJA

 

Toimistomme on hoitanut mm. seuraavat asiat

 

 • Kaupan purku tai kauppahinnan alennusvaatimus grynderille, perustajaosakkaalle

  • Asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaat ostivat kohteen vuokraoikeuden rakennuksineen, jonka jälkeen kohdetta korjausrakennettiin.
   • Kohteet korjausrakennettiin uusiksi ja niitä myös markkinoitiin uusina
   • Kohteiden myynnin jälkeen asunnoissa ilmeni sisäilmaongelmia, joita tutkittaessa ilmeni korjausrakentamisessa tapahtuneita virheitä ja laiminlyöntejä
   • Virheiden perusteella rakennusalan ammattilainen laati korjaussuunnitelman ja laskelman tulevista kustannuksista
   • Ostajat vaativat ensisijaisesti kaupan purkua ja vahingonkorvauksia sekä toissijaisesti kauppahinnanalennusta ja vahingonkorvauksia
   • Myyjä kiisti vastuunsa asiassa mm. vedoten kolmannen aiheuttamaan vahinkoon
   • Asia kesken syksyllä 2018

  Kauppahinnan alennusvaatimus kauppahinnan alentamisesta

  • Kaupan kohteena oli asunto-osakeyhtiön osakkeet. Asunnon edelliset omistajat olivat rakentaneet asunnon yhteyteen saunan.
   • Saunan rakentaminen oli tehty virheellisesti. Lisäksi saunan rakentamiselle ei ollut haettu tarvittavaa rakennuslupaa.
   • Virheiden korjaaminen johti mittaviin korjaustarpeisiin, joiden vuoksi ostajat esittivät kauppahinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimuksen myyjille.
   • Myyjä kiisti ostajan vaatimukset. Tämän jälkeen osapuolet kävivät kirjeenvaihtoa muun muassa korvausvastuusta ja saunan virheistä avustajiensa välityksellä.
   • Kumpikin riidan osapuoli oli erimielisyyksistä huolimatta halukas sopimaan riidan sen sijaan, että asia johtaisi oikeudenkäyntiin.
   • Asia päättyi sovintoon myyjien ja ostajien välillä. Kalliilta ja aikaa vievältä oikeudenkäynniltä vältyttiin.

  Kaupan purkuvaatimus

  • Ostaja vaati kaupan purkamista, koska väitti asunnon olevan asuinkelvoton. Lisäksi ostajan mukaan asunnossa olisi kaupan jälkeen havaittu vakavia sisäilmaongelmia.
   • Myyjä kiisti kaikki ostajan esittämät vaatimukset vastauksessaan ostajan esittämään reklamaatioon.
   • Myyjän esittämän vastauksen jälkeen ostaja luopui esittämistään vaatimuksista.
   • Myyjän taholta asian hoitaminen ei edellyttänyt enempiä toimenpiteitä.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Asuntokaupan jälkeen kylpyhuoneessa todettiin kosteutta lattiakaivon ympärillä ja seinän alimmassa laatassa.
   • Tämän johdosta ostajat vaativat myyjältä aiheutuvien remonttikulujen ja asumishaitan vuoksi hinnanalennusta sekä vahingonkorvausta.
   • Kylpyhuoneen kosteutta selvitettäessä ilmeni, että kosteus aiheutui lattiakaivon asennusvirheestä.
   • Taloyhtiölle ei ollut ilmoitettu remontin tekemisestä, jota asunnossa oli suoritettu.
   • Myyjä vetosi muun muassa siihen, että ostajat eivät kyenneet näyttämään virheen olleen kohteessa kaupantekohetkellä, vaan se oli voinut aiheutua myös ostajien omien toimenpiteiden seurauksena myöhemmin.
   • Kuluttajariitalautakunnan päätös.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Ostaja vaati kauppahinnan alentamista, koska huoneistossa oli huonolaatuinen sisäilma. Huonolaatuinen sisäilma johtui seinärakenteen kosteusvauriosta
   • Lisäksi yhtiön toisesta asunnosta oli aiemmin löytynyt kosteutta. Taloyhtiö päätyi tekemään lopulta remontin kohteessa.
   • Ostaja väitti myyjän tietäneen asiasta, mutta jättäneen kertomatta asiasta.
   • Myyjä väitti ostajan laiminlyöneen ennakkotarkastuksen.
   • Avustajien välityksellä käydyssä kirjeenvaihdossa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä tietoja oli annettu kaupanteon yhteydessä ja oliko kaupan yhteydessä laiminlyöty joko tiedonantovelvollisuutta tai ennakkotarkastusta.
   • Asia sovittiin lopulta tuomioistunsovittelussa. Kummallakaan riidan osapuolella ei ollut intressejä jatkaa oikeudenkäyntiä.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Ostaja vaati kauppahinnan alentamista, koska myyjä oli jättänyt kertomatta taloyhtiössä myöhemmin tehtävästä kattoremontista.
   • Kattoremontti alkoi taloyhtiössä pian kaupan jälkeen.
   • Isännöitsijäntodistuksessa ei mainintaa kattoremontista. Kattoremonttia oli suunniteltu taloyhtiössä useita vuosia, mutta päätöstä ei ollut tehty.
   • Ostajat nostivat kanteen käräjäoikeuteen, jossa he vaativat kauppahinnan alennusta sillä perusteella, että myyjät olivat laiminlyöneet velvollisuutensa kertoa tulevasta kattoremontista.
   • Asia sovittiin ja käräjäoikeus vahvisti sovinnon
 • Vahingonkorvausvaatimus tiedonantovirheen perusteella

  • Kaupan kohteena oli kiinteistö, jolla ostajat pian kaupanteon jälkeen teettivät tutkimuksia. Ostajat reklamoivat myyjille kiinteistöllä ilmenneistä virheistä.
   • Salaojien ja patolevyjen puuttumisen vuoksi kiinteistön alakertaan tuli vettä.
   • Ostajat väittivät, että myyjät ovat antaneet vääriä tietoja ja jättäneet kertomatta kauppaan vaikutuksellisia tietoja.
   • Myyjien mukaan salaojien ja patolevyjen puuttumisen lisäksi kiinteistöllä oli muitakin rakenteellisia puutteita, joiden perusteella myyjät ja ostajat kävivät kirjeenvaihtoa.
   • Myyjät kiistivät vaatimukset perusteettomina. Myyjien mukaan rakenteista oli kerrottu ostajille ennen kauppaa ja tämän vuoksi ostajat olivat tietoisia tilanteesta ostaessaan kohdetta.
   • Myyjät ja ostajat päätyivät asiassa lopulta sovintoon ja oikeudenkäynniltä vältyttiin. Myyjät maksoivat ostajilla hinnanalennusta ja ostajat luopuivat kaikista riita-asiaa koskevista vaatimuksista.

  Kaupan purku- ja vahingonkorvausvaatimus

  • Kaupan kohteena oli kiinteistö, jolla ostajat pian kaupanteon jälkeen teettivät tutkimuksia. Ostajat reklamoivat myyjille kiinteistöllä ilmenneistä virheistä.
   • Rakennuksessa ilmenneiden kattovian, lahovaurioiden ja rakennusvirheiden johdosta ostajat vaativat vahingonkorvausta myyjän tiedonantovirheen perusteella.
   • Ostajat joutuivat esittämään asiassa useamman reklamaation kiinteistön useiden virheiden vuoksi. Lopulta ilmenneiden virheiden laajuuden vuoksi ostajat vaativat kauppaa purettavaksi.
   • Myyjä kiisti ostajien esittämät vaatimukset.
   • Ostajat nostivat kanteen käräjäoikeuteen, jossa vaadittiin kaupan purkua ja vahingonkorvauksia.
   • Käräjäoikeudessa riidan osapuolet pääsivät sovintoon kaupan purkamisesta ja kiinteistökauppa purettiin käräjäoikeuden vahvistamalla sovinnolla.

  Kaupan purkuvaatimus tai kauppahinnan alennus

  • Tapauksessa kiinteistön ostajat vaativat kaupan purkamista tai kauppahinnan alennusta sekä vahingonkorvauksia asumisterveyshaitan perusteella.
   • Ostajien mukaan sisäilmaan pääsee rakenteesta sädesienen aineenvaihdunta-aineita.
   • Myyjät kiistivät asumisterveyshaitan, koska sitä ei ollut tutkittu. Riidan osapuolet kävivät asiasta neuvotteluita avustajien välityksellä.
   • Koska osapuolet eivät saavuttaneet yhteisymmärrystä käymissään neuvotteluissa, ostajat saattoivat asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

  Kaupan purkuvaatimus tai kauppahinnan alennus

  • Kiinteistökaupan jälkeen ostajat havaitsivat kiinteistöllä lukuisia virheitä, joiden perusteella ostajat vaativat kaupan purkamista tai kauppahinnan alennusta.
   • Ostajan vaatimukset perustuivat muun muassa salaojituksen puuttumiseen, tuulensuojalevyjen puutteelliseen kiinnittämiseen, sokkelijalan ja ulkoseinärakenteen liittymäpinnan puutteelliseen tiivistämiseen, ulkoseinän ja lattiapinnan rajakohdan puutteelliseen tiivistämiseen, osittain puutteellisiin pellityksiin, puutteellisesi suoritettuun lattiavaluun, patterien puuttumiseen osasta huoneita jne.
   • Myyjät kiistivät vaatimuksen purkamisen osalta ja väittivät esitettyjen virheiden olevan vähäisiä. Osapuolet neuvottelivat ostajien esittämistä puutteellisuuksista ja korjaustarpeesta.
   • Asia sovittiin siten, että myyjä korjasi viat sovitut viat. Kaupan purkamiseen tai kauppahinnan alennukseen ei ollut tarvetta. Lisäksi mahdolliselta oikeudenkäynniltä vältyttiin.

  Kaupan purkuvaatimus tai kauppahinnan alennus

  • Kiinteistökaupan jälkeen ostaja havaitsi rakennuksessa huonon sisäilman. Sisäilman vuoksi rakennukseen alettiin tehdä tutkimuksia.
   • Sisäilmaongelmaa tutkittaessa havaittiin myyjän peittelemiä vanhoja kosteusvaurioita ja rakennusvirheitä.
   • Tutkimuksissa ilmenneiden vikojen ja rakennusvirheiden perusteella ostaja vaati kaupanpurkua.
   • Myyjä kiisti kaupanpurkuvaatimuksen erityisesti sen vuoksi, ettei rakennuksessa ollut ostajan väittämiä virheitä ja kaikki mahdolliset virheet oli huomioitu kauppahinnassa
   • Asia jäi sillensä

  Kaupan purkuvaatimus tai kauppahinnan alennus

  • Vuokraoikeuden rakennuksineen ostamisen jälkeen ostajat havaitsivat kiinteistöllä sijainneen rakennuksen sisäilmassa tunkkaista hajua.
   • Hajuhaitan perusteella ostajat teettivät kiinteistöllä homekoira- ja rakennustutkimuksia.
   • Tutkimuksissa rakennuksessa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakennusvirheitä.
   • Ostajat vaativat kaupan purkamista tai kauppahinnan alentamista ulkoseinärakenteessa havaittujen merkittävien kosteus- ja mikrobivaurioiden perusteella
   • Myyjä kiisti vaatimukset.
   • Asia kesken syksyllä 2018.

  Kaupan purkuvaatimus tai kauppahinnan alennus

  • Ostajat havaitsivat pian kaupanteon jälkeen rakennuksessa maakellarimaista hajua, jonka selvittämisessä kiinteistössä ilmeni virheitä
   • Ostajat vaativat kaupan purkamista tai hinnan alentamista sekä vahingonkorvauksia rakennuksessa olevien rakennusvirheiden ja rakenteessa olevien mikrobi- ja lahovaurioiden
   • Myyjä kiisti ostajien esittämät vaatimukset sillä perusteella, että rakennuksessa mahdollisesti olevat virheet olivat laadultaan sellaisia, ettei kauppaa pureta eikä hinnan alennuskaan tule kysymykseen.
   • Osapuolet eivät päässeen neuvotteluissa sovintoon, joten asia eteni käräjäoikeuteen.
   • Käräjäoikeuden tuomio.

  Kaupan purkuvaatimus tai kauppahinnan alennusvaatimus ja vahingonkorvausvaatimus

  • Ostaja vaati kaupan purkamista tai kauppahinnan alentamista katossa olevan rakenteellisen vian vuoksi.
  • Lisäksi myyjä vaati vahingonkorvausta myyjän jätettyä kertomatta ostajalle kauppaan vaikuttavista seikoista.
   • Myyjä kiisti ostajan esittämät vaatimukset.
   • Asia jäi sillensä.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Pian kaupanteon jälkeen ostajat havaitsivat kiinteistöllä sijainneessa rakennuksessa hajuhaittoja. Hajun perusteella ostajat teettivät tutkimuksia rakennuksessa. Tutkimuksien perusteella rakennuksessa ilmeni homevaurioita ja rakennusvirheitä.
   • Ostajat vaativat hinnan alentamista rakenteessa olevien mikrobivaurioiden vuoksi
   • Myyjät kiistivät osin vaatimukset vaurioiden osalta, mutta myös sillä perusteella, että ostajat olisivat menettäneet oikeutensa esittää vaatimuksia.
   • Osapuolten käytyä neuvotteluita avustajiensa välityksellä, asiassa saavutettiin sovinto, jonka perusteella myyjät maksoivat ostajille hinnanalennusta ja suorittivat korjaustöitä kiinteistöllä. Oikeudenkäynniltä vältyttiin.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Ostajat teettivät tutkimuksia ostamallaan kiinteistöllä. Tutkimuksissa ilmeni useita virheitä.
   • Ostajat vaativat kauppahinnan alentamista ulkoseinän rakenteen kosteusvaurioon viittaavan mikrobikasvuston perusteella, rakennus- ja suunnitteluvirheiden perusteella jne.
   • Edellä mainitut seikat pystyttiin riidattomasti toteamaan ja osapuolet olivat käymiensä neuvotteluiden päätteeksi yksimielisiä siitä, mitä virheitä kiinteistöllä oli. Osapuolet neuvottelivat myös virheiden korjauskustannusten määrästä.
   • Asia sovittiin kertakaikkisella kauppahinnan alennuksella, jonka avulla vältyttiin sekä kaupan purkamiselta että oikeudenkäynniltä.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Ostajat suorittivat kiinteistöllä tutkimuksia, koska kiinteistöllä sijainneessa rakennuksessa oli pian kaupanteon jälkeen alkanut ilmetä maakellarimaista hajua.
   • Tutkimuksissa selvisi kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakennusvirheitä.
   • Ostajat vaativat kauppahinnan alentamista ulkoseinän rakenteen kosteusvaurion perusteella.
   • Myyjä kiisti ostajien esittämät vaatimukset osittain.
   • Asia sovittiin oikeudenkäynnin välttämiseksi siten, että myyjä suoritti ostajille kauppahinnan alennusta. Hinnanalennuksen suorittamisen jälkeen osapuolet luopuivat muista kiinteistökauppaan liittyvistä vaatimuksistaan.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Ostajat vaativat kauppahinnan alentamista rakennuksen kylmyyden vuoksi.
   • Tutkimuksissa havaittiin ongelman johtuvan rakennusvirheistä, joita oli tullut esiin pian ostajien muuton jälkeen.
   • Myyjä kiisti vaatimukset, koska ostaja ei ollut reklamoinut kohtuullisessa ajassa.
   • Ostaja luopui vaatimuksesta reklamaation oikea-aikaisuuden laiminlyönnin vuoksi. Ostaja oli reklamoinut havaitsemiensa virheiden johdosta liian myöhään.

  Kauppahinnan alennusvaatimus

  • Ostaja vaati kauppahintaa alennettavaksi kellariin tulevan veden vuoksi, koska salaojat ja patolevyt oli asennettu väärin. Kaupan jälkeen kiinteistöllä oli ilmennyt myös muita virheitä, joihin vedoten ostaja esitti vaatimuksensa myyjille.
   • Myyjä kiisti ostajan esittämät vaatimukset ja asia eteni lopulta käräjäoikeuteen.
   • Käräjäoikeudessa osapuolet olivat edelleen erimielisiä sekä virheistä että korvausvastuusta, mutta olivat kuitenkin halukkaita päättämään riidan sovinnollisesti laajemman oikeudenkäynnin välttämiseksi.
   • Asia päättyi käräjäoikeuden vahvistama sovintoon.
 • As Oy:n hallituksen jäsenten vastuu yhtiöön tehdyn korjausrakentamisen kustannusten ylittymisestä

  • Asiassa oli kyse siitä, että taloyhtiön tehtäväksi oli yhtiökokouksen mukaan sovittu piharemontti, jonka hinnaksi oli sovittu kiinteä euromäärä.
   • Urakkaa suoritettaessa urakkakustannukset nousivat lähes kaksinkertaisiksi.
   • Asunto-osakeyhtiö haki vahingonkorvausta hallituksen puheenjohtajalta ja jäseneltä. Keskeiseksi asiassa nousi arviointi siitä, olivatko urakan suorittamisesta vastuussa olleet henkilöt laiminlyöneet velvollisuuksiaan ja aiheuttaneet yhtiölle vahinkoa.
   • Aiheutunutta vahinkoa ja vastuuhenkilöiden korvausvastuuta käsiteltiin lopulta sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.
   • Hovioikeuden tuomio

  As Oy vaatimukset rakennuttajaa kohtaan

  • Rakennusaikaisen lainan korkojen vaatiminen rakennuttajalta.
   • As Oy laati reklamaation rakennuttajaa kohtaan. Asiassa käytiin neuvotteluita osapuolten avustajien välityksellä.
   • Asia päättyi sovintoon osapuolten välillä mahdollisen oikeudenkäynnin välttämiseksi.

  Osakkaan vaatimukset As Oy;tä kohtaan

  • Osakkaan kylpyhuoneen seinästä irtosi laatoitusta. Suoritetuissa tutkimuksissa laatoituksen alta löytyi kosteutta.
   • Asiassa riidanalaista oli erityisesti vastuullinen taho. Kuuluiko virheen korjaaminen urakoitsijan vai taloyhtiön vastuulle? Vastuuasiaa ja virheen laatua selvitettiin osapuolten avustajien välisellä kirjeenvaihdolla ja suoritettujen tutkimusten perusteella.
   • Asiaa selvitettäessä pystyttiin osoittamaan vahingon aiheutuneen taloyhtiön vastuulle kuuluvasta seikasta.
   • Asian käsittely päättyi siihen, että taloyhtiö korjasi vian omaan lukuunsa.

  Osakkaan vaatimukset As Oy;tä kohtaan

  • Huoneiston asukas oli havainnut asunnossaan jo pidemmän aikaa hajuhaittoja. Huoneiston sisäilma oli yhteydessä hänelle aiheutuneisiin terveyshaittoihin.
   • Suoritetuissa tutkimuksissa osakkaan huoneistossa todettiin sisäilmassa itiöitä.
   • Sisäilmatutkimuksen tehnyt taho suositteli rakenneavauksia ongelman selvittämiseksi.
   • Taloyhtiö kieltäytyi rakennetutkimusten tekemisestä.
   • Osakas vaati käräjäoikeudessa rakenteiden avaamista, kun asiaa ei saatu ratkaistua neuvotteluteitse.
   • Käräjäoikeuden tuomio.

  Osakkaan vaatimukset As Oy;tä kohtaan

  • Osakkaan asuntoon tuli katon kautta vettä. Asuntoon valunut vesi aiheutti sisäkaton ja seinien vaurioitumisen.
   • Osakas esitti vaatimuksen yhtiölle vahinkojen korjauksesta tai vaihtoehtoisesti korjauksesta aiheutuvien kulujen kattamisesta.
   • Yhtiö kieltäytyi osaksi korjauksista ja maksuista.
   • Asian ratkaisemista jatkettiin neuvotteluteitse siltä osin kuin taloyhtiö oli kieltäytynyt maksamasta aiheutuvia korjauksia ja maksuja.
 • Urakkasuorituksen laskutus sekä työnsuoritus

  • Urakkasopimuksen kohteena oli As Oy:n vesikatteen ja aluskatteen vaihtaminen.
   • Urakoitsija suoritti sopimuksen mukaisen työn.
   • Kuntotarkastuksessa ilmeni kuitenkin puutteita työn jäljessä, jonka vuoksi As Oy joutui harkitsemaan jatkotoimenpiteitä asiassa.
   • As Oy reklamoi vesikatteen ja aluskatteen virheistä urakoitsijaa. Virheet olivat ilmenneet urakkasopimuksen mukaisen työn suorittamisessa.
   • Asia päättyi käräjäoikeuden vahvistamaan sovintoon osapuolten välillä.

  Vaatimus urakoitsijalle, rakennuttajan ollessa konkurssissa

  • Asiassa oli kyse YSE 1998 -ehtojen tulkinnasta.
   • Reklamaatio laadittiin urakoitsijalle. Reklamaatiossa käsiteltiin muun muassa sitä, oliko urakoitsija laiminlyönyt asianmukaista laadunvarmistusta koskevan velvollisuutensa.
   • Urakoitsija vastasi reklamaatioon.
   • Urakan kohteessa olleita virheitä ja urakoitsijan korvausvastuuta koskeva riita saatiin sovittua.

  Pienurakkasopimus

  • kyse takuuajasta ja vahingonkorvauksesta
   • käräjäoikeuden vahvistama sovinto

  Urakkasopimus

  • kyse urakan viivästymisestä, sopimuksen purkamisesta, työmaan haltuunottamisesta, viivästyssakon maksamisesta sekä tilisuhteiden selvittämisestä
   • Urakan valmistuminen oli viivästynyt, ja osapuolet sopivat uuden päivän valmistumiselle
   • Urakka ei valmistunut kyseiseen päivään mennessä
   • Tilaaja purku urakka sopimuksen urakoitsijan sopimusrikkomuksen
   • Tilaaja otti työmaan haltuun rakennuksineen ja rakennustavaroineen
   • Tilaaja vaati tilisuhteiden selvittämisen käynnistettäväksi, ja näin osapuolten välillä toimittiin
   • Urakka suoritettiin loppuun muun urakoitsijan toimesta
   • Tilaaja maksoi urakoitsijalle valmiusasteen mukaisesti urakkasumman, josta vähennettiin urakoitsijan sopimussakkoa

  Aliurakkasopimus

  • Kyse YSE 1998 soveltamisesta sekä laskutussaatavista.
   • Riidan osapuolilla oli aliurakkasopimus, jonka päätteeksi sopimuksen mukaisia maksuja oli jäänyt maksamatta.
   • Asiassa käsiteltiin urakkasopimuksen osapuolten toimintaa ja sitä, oliko tilaaja toiminut urakkakohteissa epälojaalisti sopimuskumppania kohtaan ja oliko urakoitsija puolestaan toiminut sopimuksen mukaisesti sopimuksen mukaista työtä suorittaessaan.
   • Asiassa käydyistä neuvotteluista huolimatta asia saatettiin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
   • Asian käsittely päättyi käräjäoikeuden vahvistamaan sovintoon.

  LVI-urakkasopimus

  • kyse laskutuksen oikeellisuudesta as oy ja urakoitsijan välillä
   • käräjäoikeuden vahvistama sovinto

  Kattopellitysurakka

  • kyse siitä oliko urakoitsijan kanne yleisten sopimusehtojen laiminlyönnin vuoksi ennenaikainen, urakkasuorituksen onnistumisesta sekä tilaajan oikeudesta pidättää maksamatonta urakkahintaa
   • käräjäoikeuden vahvistama sovinto
 • Irtaimen kauppa

  • asiakas tilasi katelaseja alumiinisine asennuslistoineen ja tiivisteineen
  • Asiakas maksoi tilaamansa tavaran myyjän toimipaikassa
  • Asiakas ja myyjä sopivat, ettei laseja oteta heti mukaan
  • Asiakkaan tullessa noutamaan laseja myyjän toimipaikasta, laseja oli jäljellä vain osa ja mukaan kuuluvia tarvikkeita ei ollut
  • Asiakas reklamoi myyjää välittömästi
  • Myyjä kiisti vastuunsa lasien tuhoutumisesta, koska asiakas ei ole hakenut laseja pois 3 kk kuluessa
  • Kuluttajariitalautakunnan suositus

  Rakennusurakka

  • kyse vahingonkorvausvaatimuksesta urakoitsijaa sekä tavarantoimittajaa kohtaan
   • Asiakas teki sopimuksen talopaketin hankkimisesta talotehtaan edustajalta. Sopimuksessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi kaikki talopakettiin kuuluva. Takuuajaksi sovittiin 10 vuotta
   • Sopimukseen kuului myös talotehtaan alihankkijaltaan hankkimat ikkuna puitteineen
   • Muutaman vuoden kuluttua talon valmistumisesta ikkunan puitteissa ja ristikossa ilmeni virheitä
   • Ostaja vaati talotehdasta vaihtamaan ikkunat tai korvaamaan niiden korjaamisesta aiheutuvat vahingot
   • Talotehdas kiisti vastuunsa sillä perusteella, ettei sen takuu kattanut ikkunoita
   • Ostaja saattoi asian kuluttajariitalautakuntaan
   • Kuluttajariitalautakunnan suositus.

  Märkätilan korjaustapa

  • kyse vesieristeen asentamisesta
   • hyvä rakennustapa, korjausrakentamista koskevan ohjeiston tulkinta ( RT 84 -10806)
   • KSL 9:13 § suorituksen virhe ja 20 § vahingonkorvaus
   • käräjäoikeuden tuomio

OTA YHTEYTTÄ

Varaa ilmainen alkukartoitus!