Testamentti, Perunkirjoitus, Perinnönjako ja lahja

Testamentti

Henkilöllä on mahdollisuus varautua siihen, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuollessaan. Hänellä on mahdollisuus tehdä testamentti. Testamentti on tehtävä määrämuodossa. Testamentti voi olla hallinta- ja/tai käyttötestamentti taikka omistusoikeustestamentti. Rajoituksen testamentilla annettaviin oikeuksiin tekee perintökaaren säännökset ( rintaperillisellä on oikeus lakiosaan ). Puolisoilla on mahdollisuus tehdä keskinäinen testamentti.

Perunkirjoitus

Kuolemantapauksen sattuessa vainajan jälkeen tulee suorittaa perunkirjoitus 3 kuukauden kuluessa. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka sisältää tiedot vainajan omaisuudesta ja veloista. Perukirja laaditaan ensisijassa perintöverotuksen suorittamista varten, mutta sillä on merkitystä myös perinnönjaossa.

Perinnönjako

Kuolleen henkilön omaisuus jaetaan perinnönjaossa. Mikäli henkilö oli kuollessaan naimisissa, täytyy ennen perinnönjakoa suorittaa ositus. Ositus on tehtävä myös silloin, jos kuollut oli ollut aiemmin naimisissa eikä ositusta ollut tehty. Kuolinpesän osakkailla on oikeus sopia jaon suorittamistavasta eli tehdä ns. sopimusjako. Jakoa tehtäessä on kuitenkin muistettava se, että perinnönjakosopimus on tehtävä määrämuodossa.

Mikäli osakkaat eivät pysty sopimaan perinnönjaosta, voidaan kuolinpesään hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjä ja – jakaja. Hakemuksen voi tehdä pesänosakas tai velkoja. Pesänjakaja jakaa kuolinpesän osakkaille lain määräämällä tavalla.

Lahja

Henkilöllä on oikeus lahjoittaa omaisuuttaan. Lahjasta on syytä laatia lahjakirja. Lahjan saajan tulee maksaa lahjaveroa, mikäli lahjan arvo ylittää lahjaverolaissa määritetyn rajan.

OTA YHTEYTTÄ