Keskinäisessä testamentissa on kysymys kahden tai useamman testamentin yhdistelmästä. Keskinäinen testamentti laaditaan tavallisesti avio- tai avopuolisoiden välillä, ja sen tarkoituksena on parantaa puolison asemaa avio- tai avoliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman johdosta.

Keskinäisellä testamentilla puoliso testamenttaa omaisuutensa tavallisesti rajoitetulla omistusoikeudella puolisonsa hyväksi siten, että kummankin puolison kuoltua omaisuus jaetaan esimerkiksi kummankin puolison lakimääräisten perillisten kesken. Omaisuus voidaan testamentata myös täydellä omistusoikeudella.

Keskinäistä testamenttia sitoo perintökaaressa luetellut testamenttia koskevat muotovaatimukset.

Keskinäisen testamentin myöhempään täytäntöönpanoon vaikuttaa se, onko puolisoilla ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen vai onko avio-oikeus esimerkiksi suljettu kokonaan tai osittain pois.

Edellä mainittu puolestaan vaikuttaa eloonjääneen puolison testamenttausvaltaan, koska jos ensiksi kuollut puoliso on testamentannut oman osuutensa eloonjääneen puolison jälkeen toissijaiselle testamentinsaajalle, ei eloonjääneen puolison testamenttausvalta ulotu tähän osuuteen omaisuudesta. Aviovarallisuussäännösten ja jäämistöoikeudellisten säännösten tulkitseminen ja soveltaminen voi usein käytännössä olla varsin haastavaa, joten tällöin kannattaa turvautua ammattilaisen apuun.

 

Keskinäisestä testamentista on hyvä muistaa:
  1. Testamentti kannattaa laatia hyvissä ajoin.
  2. Testamentti on kahden tai useamman testamentin yhdistelmä
  3. Omaisuutta voidaan testamentata omistus- taikka hallita- ja käyttöoikeuksin.
  4. Testamentin laatimisessa tulee ottaa huomioon lain pakottavat muotomääräykset.
  5. Testamenttia laadittaessa on hyvä huomioida esimerkiksi rintaperillisten oikeus lakiosaan ja aviopuolisoiden avio-oikeus.