Menu
Menu

 

Merkittävin ero johtajasopimukseen ja toimitusjohtajasopimukseen tulee toimitusjohtajan asemasta, koska toimitusjohtaja ei tavallisesti ole työntekijä yhtiössä, vaan laissa määritelty yhtiön toimielin. Tällöin toimitusjohtajaan ei sovelleta samaa pakottavaa työlainsäädäntöä, kuin yhtiön varsinaisiin työntekijöihin sekä muihin johtajiin.

Toimitusjohtajan asemasta johtuen sopimuksella halutaan määritellä toimitusjohtajan suhdetta yhtiöön mahdollisimman tarkasti, koska työlainsäädäntöä ja mahdollisia työehtosopimuksia ei sovelleta mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Tällöin ammattitaitoisella ja huolellisella sopimisella turvataan toimitusjohtajan asemaa esimerkiksi mahdollisen irtisanomisen varalta ja yhtiön liiketoimintaa suojellaan esimerkiksi vaitiolo- ja salassapitoehtojen sekä kilpailukieltoehdon avulla.

Sopimuksessa kannattaa määritellä tarkasti esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävät yhtiössä, palkkaus ja muut edut sekä sopia sopimuksen irtisanomisesta ja tulkinnallisten erimielisyyksien ratkaisemisesta. Toimitusjohtajan toimivaltaa on määritelty osakeyhtiölaissa, jonka lisäksi myös yhtiöjärjestykseen on voitu ottaa toimitusjohtajan toimivaltaa koskevia säännöksiä.

Toimitusjohtajasopimuksesta poiketen, johtajasopimuksella ei voida poiketa pakottavasta työlainsäädännöstä. Työlainsäädäntöä sovelletaan muihin johtajasopimuksiin. Muun johtajan työoikeudellinen asema on tavallisesti toimitusjohtajan asemaa turvatumpi.

Muiden yhtiön johtajien osalta johtajasopimuksilla määritellään johtajan asemaa yhtiössä. Johtajasopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi johtajan velvollisuuksia yhtiötä kohtaan, johtajalle kuuluvasta kannustinjärjestelystä tai johtajan asemasta johtuvasta salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta sekä kilpailukiellosta. Koska johtajan asema yhtiössä on usein poikkeuksellinen muihin työntekijöihin verrattuna eikä lainsäädännöstä välttämättä saada täsmällistä vastausta tulkintatilanteissa, kannattaa johtajan asemasta sopia mahdollisimman kattavasti, jotta mahdolliset erimielisyydet voidaan ratkaista tehokkaasti.