lapsiasiat

Lapsen huolto

Lapsen huollosta tulee sopia mikäli vanhemmat eivät ole naimisissa lapsen syntymähetkellä. Huollosta tulee sopia myös avioliiton purkautuessa. Huoltajan keskeisimmät tehtävät ovat päättää lapsen asuinpaikasta, uskonnosta, koulutuksesta ja terveydenhoidosta.

Lapsen asuminen

Vanhempien erotilanteessa tulee sopia se, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Sovittaessa lapsen asumisesta toisen vanhemman luona, voidaan sopia myös siitä, miten lapsi tapaa etävanhempaansa. Useissa tapauksissa yksityiskohtainen sopimus asiasta on tarpeen tulevien riitojen välttämiseksi.

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus saada riittävä elatus. Vanhempi, joka ei pysyvästi asu lapsen kanssa, voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua, ellei hän muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta. Elatusvelvollisuus päättyy pääsääntöisesti lapsen täyttäessä 18-vuotta.

Lapsen vanhemmilla on oikeus sopia lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Mikäli vanhempien tekemä sopimus on lapsen edun mukainen, sosiaalitoimi vahvistaa sopimuksen. Mikäli vanhemmat ovat erimielisiä edellä mainituista asioista, on heillä mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimessa vanhemmilla on mahdollisuus saada asiansa käsiteltyä sovittelumenettelyssä.

Huostaanotto

Eräissä tapauksissa sosiaaliviranomainen tekee päätöksen lapsen huostaanotosta. Huostaanottopäätös voi olla voimassa 1 kuukauden kerrallaan ( kiireellinen huostaanotto ) tai toistaiseksi.

OTA YHTEYTTÄ