Menu
Menu

 

Voinko määrätä edunvalvojakseni haluamani henkilön ja voinko itse määrätä muutoinkin asioistani tulevaisuutta silmällä pitäen?

Henkilöllä on oikeus edunvalvontavaltakirjalla määrätä henkilöstä, jonka haluaa edunvalvojakseen. Valtuutetulle voidaan määrätä myös toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu. Edunvalvojaksi tarkoitetulta tulee olla suostumus toimeen.

Edunvalvontavaltuutus täytyy tehdä laissa määrätyssä muodossa. Se on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan tulee allekirjoittaa valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien tulee todistaa valtakirja.

Sisällöllisiä rajoituksia valtakirjalle ei sinällään ole. Valtuuttaja voi kirjata valtakirjaan erityiset toiveensa siitä, miten hänen asioitaan tulisi hoitaa siinä vaiheessa, kun hän ei enää itse kykene niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutuksella voidaan määrätä sekä valtuuttajan henkilöön että omaisuuteen liittyvistä asioista. Omaisuutta koskeva valtuutus voi koskea laajakantoisia toimia koko omaisuuden osalta tai vain tiettyä yksittäistä asiaa.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Edellytysten täyttyessä valtuutuksen vahvistaa maistraatti.

Edunvalvontavaltakirjasta on tärkeää muistaa:
  1. Valtakirja on tehtävä kirjallisesti ja laissa määrätyssä muodossa.
  2. Valtuuttaja voi määrittää valtakirjan sisällön vapaasti.
  3. Valtuutus saatetaan voimaan maistraatin vahvistuksella, kun edellytykset sille ovat olemassa.