Menu
Menu

 

Kysymykset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja vanhemman elatuskyvyn määrästä nousevat esiin tavallisimmin vanhempien erotessa. Tällöin näistä asioista sopiminen on sekä lapsen että vanhempien kannalta vaivattomampaa riitaiseen tuomioistuinprosessiin verrattuna.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä vanhemman elatusvastuuta säännellään laeilla. Huolellisesti laadittujen kirjallisten sopimusten avulla voidaan välttää tulevia erimielisyyksiä. Tällöin on myös myöhemmin helpompaa muuttaa aiempia sopimuksia, jos esimerkiksi toisen vanhemman elatuskyky on olennaisesti muuttunut.

Lapsen huollosta sovittaessa voidaan sopia yhteishuoltajuudesta tai yksinhuoltajuudesta riippuen siitä, uskotaanko lapsen huolto molemmille vanhemmille vai vain toiselle. Lisäksi voidaan sopia, että lapsi asuu toisen vanhempansa luona, mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä ja samalla voidaan sopia tapaamisoikeudesta siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. Sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voivat olla sisällöltään monimuotoisia, kunhan ne ovat aina lapsen edun mukaisia.

Myös lapsen elatusta koskevat asiat voidaan ratkaista vanhempien kesken sopimalla tai oikeudenkäyntimenettelyssä. Vanhemmat ovat vastuussa lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan ja lapsella on oikeus saada elatusapua siltä vanhemmalta, jonka luona lapsi ei asu.

Elatusapua on maksettava vanhemman elatuskyvyn mukaan ja elatuskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi vanhemman ikä, työkyky, varallisuus ja muu elatusvastuu. Jos elatuskyky olennaisesti muuttuu, myös elatusvastuuta voidaan muuttaa. Vanhemman elatusvastuu lapsesta päättyy vasta, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta.

Jos lapsen vanhemmat eivät pääse lastaan koskevissa asioissa sovinnolliseen ratkaisuun, voidaan riitaiset asiat ratkaista tuomiolla.

 

Tärkeää muistaa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista sopimuksista:
  1. Sopimukset on tehtävä kirjallisesti.
  2. Sopimukset voi vahvistaa lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunta tai tuomioistuin.
  3. Sopimuksia voidaan myöhemmin muuttaa joko sopimuksella tai tuomiolla.